Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Kruif Security Service

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de onderneming, handelend onder de naam: Kruif security Service, gevestigd en zaakdoende te Dalem aan het Hooge Land 47 (4213 DA), hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Opdrachtnemer werkzaam zijn. De wederpartij van Opdrachtnemer is degene aan wie Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  3. Voor elke, door de Opdrachtnemer, aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.
 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht
  1. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden door hem uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
  3. De inhoud van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht blijkt uit de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevestiging. Afwijkingen en aanvullingen daarvan zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht
  1. Opdrachtgever kan de opdracht annuleren binnen een termijn van 8 dagen nadat de opdracht is verstrekt. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt. Na het verstreken van voormelde dagen kan opdrachtgever uitsluitend annuleren wanneer er sprake is van wanprestatie.
  2. Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
   1. de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
   2. in geval van faillissement, surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
   3. indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever;
   4. indien de Opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
   5. indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor opdrachtnemer;
   6. indien blijkt dat de Opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Opdrachtnemer met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
   7. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Opdrachtnemer tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.
  3. Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.
 4. Uitvoering van de opdracht
  1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet juist of tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht mede door derden uit te laten voeren indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.
  3. De door Opdrachtnemer ingeschakelde derden baseren zich voor de uitvoering van de opdracht op de gegevens verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
  4. De Opdrachtnemer verplicht zich maximaal in te spannen om alleen gekwalificeerde en gediplomeerde derden te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
  5. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van vorenbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
 5. Verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is verplicht om zowel gevraagd als ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
  2. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
  3. Opdrachtgever garandeert dat de locatie waar Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht minimale faciliteiten bevat voor de uitvoering van de opdracht.
  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de opdracht zouden kunnen belemmeren.
 6. Honorarium betaling eigendomsvoorbehoud
  1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Opdrachtnemer wordt voldaan.
  2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan Opdrachtgever door belast.
  3. Aan Opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze te worden voldaan.
  4. Indien Opdrachtgever de facturen van Opdrachtnemer niet tijdig voldoet, raakt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft de facturen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
  5. In het geval Opdrachtgever ondanks uitdrukkelijke sommatie verzuimt zijn betalingsverplichtingen na te komen is Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van hoofdsom, rente en kosten is ontvangen.
  6. Het eigendom van eventueel geleverde zaken gaat over nadat Opdrachtgever alle verschuldigde betalingen heeft voldaan.
 7. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
  1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de (dekking van de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
  2. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, zodat aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen e.d. is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in dat geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht waarop het geschil betrekking heeft in rekening gebrachte honorarium.
  3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke is veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn personeel.
  4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
  5. Opdrachtnemer is m.b.t. het uitvoeren van de werkzaamheden deels afhankelijk van derden. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid welke voortvloeit uit werkzaamheden welke geen verband houden met de opdracht die worden uitgevoerd door derden.
  6. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeit uit, en ten gevolge van, elektronisch verstuurde berichten van de Opdrachtgever naar Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer de ontvangst van voormelde berichten heeft bevestigd aan Opdrachtgever.
 8. Garanties
  1. Opdrachtnemer garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de garantiebepalingen van de fabrikant welke vooraf aan Opdrachtgever worden verstrekt.
  2. Opdrachtnemer spant zich maximaal in om de opdracht conform overeenkomst uit te voeren.
  3. Opdrachtnemer garandeert de kwalificaties van de door haar ingeschakelde derden.
 9. Wijzigingen
  1. Opdrachtnemer is bevoegd zaken en of diensten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Een en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.
  2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover eerst inlichten. Opdrachtnemer zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot gevolg heeft.
 10. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de veroorzakende partij een, direct opeisbare, boete van € 5,000,00 per overtreding.
  2. indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te ver strekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 11. Concurrentiebeding
  1. Gedurende de opdracht en tot één jaar na beëindiging van een opdracht, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 1.000,00 per dag.
 12. Diversen
  1. Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan hem heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven Adres.
  4. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel met de overeenkomst.

 


Wilt u meer weten over onze algemene voorwaarden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via: 06 – 143 11 402 of vul ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.